Cảm ơn! Các bạn đã vất vả rồi

Cảm ơn! Các bạn đã vất vả rồi

(Tiêu đề bài viết xin dùng một câu cảm ơn của người Nhật: Otsukaresama deshita (tạm dịch: Mọi người